بایگانی‌ ماهانه: ژانویه 2017

آموزش حرفه ای اصول سخنرانی 0

آموزش حرفه ای اصول سخنرانی

قسمتهایی از دوره اصول و فنون مذاکره و زبان بدن در دانشگاه الزهرا که در آذر ۱۳۹۵ اجر گردید بعنوان یک مدرسی که دو دهه در زمینه اصول و فنون مذاکره به تحقیق و...